godło flagawiązowna logo senior wigorbip logo

Deklaracja dostępności Dziennego Domu „ Senior+”

Dzienny  Dom „ Senior+” zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  http://seniorplus-wiazowna.pl/ 

Data publikacji strony internetowej:  09.09.2020 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Nie wszystkie zdjęcia oraz obrazy zamieszczone przed wprowadzeniem zmian w dostępności strony internetowej posiadają opisy alternatywne. Opisy alternatywne będą sukcesywnie uzupełniane.

Wyłączenia

 • Część plików graficznych (mapy oraz elementy dekoracyjne) jest wyłączona z obowiązku zapewnienia opisów alternatywnych oraz zmian kontrastowych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Krystyna Motyka Parzych 

e-mail:  

telefon: 505 599 703

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Koordynator do spraw dostępności – Krystyna Motyka Parzych 
 • Adres: Dzienny Dom „ Senior+” 
 • Ul. Doliny Świdra 6, Wola Karczewska, 05-408 Glinianka 
 • Telefon: 505 599 703

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do siedziby DD” Senior+” znajdującego się na kondygnacji „)” oraz „+1” drugim piętrze budynku Wiejskiego Domu Kultury prowadzi jedno wejście po prawej stronie budynku wyposażone w schody i podjazd dla osób niepełnosprawnych. Na kondygnacje +1 prowadzi jedna klatka schodowa oraz umieszczony jest schodołaz. Przed budynkiem znajduje się parking bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych. Na przystanku w Woli Karczewskiej nie ma pętli indukcyjnej oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a. Nie ma pracownika przeszkolonego do komunikacji w polskim języku migowym. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na kondygnacji „)”  na wprost od głównego wejścia.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem przewodnikiem i psem asystującym.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku, na wprost od głównego wejścia.

Informacje dla użytkowników z niepełnosprawnością:

Strona internetowa www.seniorplus-wiazowna.pl jest dostępna. Obsługa strony jest możliwa przy użyciu klawiatury (można wykorzystać skróty klawiszowe). Budowa strony oparta jest o strukturę nagłówków umożliwiająca szybkie poruszanie po stronie. Na stronie umieszczone są zakładki prowadzące do informacji szczegółowych. Na stronie istnieje możliwość zmiany wielkości liter w tekście oraz zmianę kontrastu wyświetlanego tekstu. Strona umożliwia automatyczną zamianę tekstu na mowę co pozwala na odczytywanie przez syntezator mowy na głos tekstu wyświetlanego na ekranie.

 

    

 

Odwiedź nas!

ul. Doliny Świdra 6,
05-408 Wola Karczewska
tel. 505 599 703
 

Mapa dojazdu

facebook